» Introducció

SIGfrut és un lloc WEB que et permet:

 • localitzar un camp sobre una fotografia aèria o un mapa cadastral.
 • dibuixar el perímetre del camp.
 • definir la direcció de les fileres, la distancia de separació entre les fileres i, també, el marge lateral de les fileres respecte al camp.
 • definir la direcció i distancia de pals i plantes.

El dibuix del perímetre del camp es fa digitalitzant el perímetre amb l'ajuda de fotografies aèries o amb un mapa catastral.

Un cop dibuixat el perímetre i després d'haver dibuixat les fileres, els pals i les plantes, SIGFrut, de manera automàtica, genera i envia per correu electrònic un informe detallat que inclou:

 • el nombre total de fileres, pals i plantes.
 • la tipologia dels pals (intern, lateral, frontal)

La informació d'aquest informe, està desglossada per cadascuna de les fileres.

Abans de fer tot això, però, cal haver-se registrat com a usuari. És molt important proporcionar una adreça vàlida de correu electrònic per poder rebre l'informe recentment esmentat

Mira aquí com donar-te d'alta.

Només els tècnics de Novafrut, en qualitat d'administradors de SIGFrut, tenen accés a les dades dels usuaris. Aquestes dades seran utilitzades per informar sobre nous productes i serveis que l'empresa ofereix.

Els tècnics de Novafrut tenen, també, accés al disseny de tots els camps.

En base a la informació introduïda per un usuari respecte a un camp, els tècnics de Novafrut calculen tot el material necessari per a la instal·lació d'una xarxa anti-pedregada. Aquest material inclou cablejat, ancores de fixació, superfície i tipologia de la tela, etc.

Per més informació podeu contactar amb comercial@redestecnicas.com o bé trucant al número de telèfon que trobareu a la portada.

L'usuari pot eliminar els camps dibuixats i donar-se de baixa de SIGFrut sempre que així ho desitgi. Per això només caldrà contactar amb les oficines de Novafrut.

» La primera vegada amb el SIGfrut

A continuació es detallen els passos que cal seguir per dibuixar un camp.

 1. Donar-se d'alta com usuari a SIGfrut. Tota persona que vulgui accedir a SIGfrut ha de registrar-se gratuïtament.
  Per saber-ne més mira aquí

 2. Definir un nom del projecte/camp. Abans de dibuixar un camp cal introduir-ne el nom.
  Per saber-ne més mira aquí

 3. Buscar la localitat/municipi d'Espanya on es troba el camp. Utilitza el cercador de municipis per definir en quina zona hi ha el teu camp.
  Per saber-ne més mira aquí

 4. Buscar el camp sobre la fotografia aèria. Les eines de navegació, la fotografia aèria i el mapa cadastral serveixen per moure's dins del mapa i trobar, de manera àgil, el camp que s'està cercant.
  Per saber-ne més mira aquí

 5. Dibuixar manualment el perímetre del camp. L'element principal d'un projecte és el perímetre del camp. Per dibuixar un bon perímetre, es recomanable identificar algun punt de referència (sobre la fotografia aèria). D'aquesta manera s'assolirà una millor correspondència entre el perímetre dibuixat i el camp real.
  Per saber-ne més mira aquí

 6. Definir amplada dels carrers, marges laterals i orientació de les fileres. Amb aquests tres paràmetres, SIGfrut calcula la localització òptima dels carrers d'un camp.
  Per saber-ne més mira aquí

 7. Ajustar les fileres, eliminant, afegint, retallant i allargant. Unes eines ad hoc permeten corregir aquelles fileres que l'usuari desitgi.
  Per saber-ne més mira aquí

 8. Definir una distancia i una orientació per pals i plantes. Amb tres paràmetres, SIGfrut calcula la localització òptima dels pals i plantes d'un camp
  Per saber-ne més mira aquí

 9. Sol·licitar l'informe resultant. Només cal fer un clic per rebre per correu electrònic l'informe del camp.
  Per saber-ne més mira aquí

» Donar-se d'alta

Abans d'utilitzar SIGFrut cal donar-se d'alta com a usuari. Això significa deixar les dades personals i definir un nom d'usuari i una clau d'accés. D'aquesta manera es garanteix la privacitat de les dades i del disseny del camp.

És important proporcionar una adreça de correu electrònic vàlida per tal de poder rebre correctament l'informe del camp.

El formulari d'alta d'un nou usuari és molt senzill i consta de varis camps que cal omplir obligatòriament.

El camp "Usuari" conté el nom amb el qual s'accedirà les següents vegades a SIGfrut. Pot ser el vostre nom o qualsevol altre cadena de caràcters i/o números.

El camp "Contrasenya" conté qualsevol cadena de caràcters i/o números.

És imprescindible recordar tant l'usuari com la contrasenya per accedir a SIGFrut com a usuari registrat.

Quan un usuari s'oblidi de la contrasenya, la podrà demanar als administradors de SIGfrut.

Un cop donat d'alta com a usuari, es podrà accedir (introduint nom d'usuari i contrasenya) a SIGFrut.

» Entrar al SIGfrut
Un cop escollit l'idioma, cal especificar el nom de l'usuari amb el qual us heu registrat la primera vegada i la contrasenya corresponent. En cas d'oblidar la contrasenya, es pot demanar als administradors de SIGFrut mitjançant un correu electrònic o una trucada.
» Pas 0 - El projecte

Un cop identificats com a usuaris de SIGFrut, caldrà escollir entre crear un nou projecte o accedir a un projecte prèviament definit.

Cal recordar que SIGfrut guarda tots els projectes realitzats sempre i quan no siguin eliminats per part de l'usuari que els ha creat.

» Pas 1 - El buscador

Després de definir el nom d'un projecte nou s'accedeix al pas 1. Aquí es pot cercar la localitat on es troba el camp a dibuixar de tres maneres diferents:

 • fent una cerca pel nom del municipi.
 • fent una cerca pel nom de la capital del municipi (aquesta opció de moment és vàlida només per pels municipis de Catalunya).
 • introduint les coordenades UTM, capturades mitjançant una altra aplicació (com podria ser el SIGPAC) o bé des d'un GPS.

En els dos primers casos la cerca efectuada produeix un llistat: de municipis en el primer cas, de localitats en el segon.

En aquest últim cas cal especificar el fus de referència de la parella de coordenades introduïda. El fus 30 cobreix pràcticament tota Espanya (menys Catalunya) mentre que el fus 31 cobreix tot Catalunya.

Cal clicar sobre un dels resultats de la cerca per accedir al pas següent.

» Les eines de navegació

Són les eines comunes a tots els passos i serveixen per desplaci el mapa.

Existeixen cuatre eines bàsiques: Zoom, Pane i vista completa.

 • Amb l'eina de zoom podem definir la zona del mapa que desitgem veure en més detall.
 • Amb l'eina de pane podem moure'ns pel mapa sense canviar el nivell de zoom
 • Una altra eina que pot resultar útil és el mesurador de distàncies. Aqueta eina permet, sempre que l'usuari ho desitgi, establir els punts de medició com a punts de referència del camp.
 • amb l'eina de vista completa, podrem tornar a la vista inicial del camp

Addicionalment podem visualitzar el mapa a la escala que desitgem. Per a això només cal especificar l'escala desitjada i prémer sobre el botó ">"

Per facilitar la recerca de parcel.les és possible a més, afegir el mapa les fotografies aèries (disponibles només a certes escales) i / o les imatges cadastrals.

» Pas 2 - El disseny del projecte

Al pas 2 s'hi pot accedir de dues maneres:

1.- en el cas d'un nou projecte, després d'haver efectuat una cerca.

2.- en el cas d'un projecte existent, després d'haver-ho seleccionat.

En el primer cas, en la part dreta de la pantalla apareix el mapa que visualitza la zona seleccionada per la cerca: tota l'extensió del municipi, la localitat o la coordenada, en funció del tipus de cerca que s'hagi realitzat en el pas 1. Cal utilitzar les eines de navegació descrites a dalt per afinar la cerca del camp i un cop identificada la zona interessada passar al següent pas per dibuixar el perímetre del camp.

En el segon cas, a la part dreta de la pantalla apareix el mapa que visualitza tota l'extensió del camp, amb els elements dibuixats fins a aquell moment.

El dibuix del perímetre del camp és la única operació que requereix una certa habilitat i precisió amb el ratolí: com més precís sigui el dibuix, més acurat serà el càlcul dels elements interns, per tant més acurat i exacte el pressupost de la instal·lació.

Per tant es aconsellable establir una òptima extensió del mapa, ni massa allunyat ni massa a prop del camp. Abans de començar amb el dibuix es recomanable generar algun punt de referència. Aquests punts de referència es poden dibuixar manualment amb l'eina de mesurar distancies tal i com s'ha explicat en el punt "Les eines de navegació".  

Pel dibuix del perímetre cal emprar l'eina del llapis (el primer botó a l'esquerra). Després de clicar sobre el llapis, cal col·locar el ratolí en el primer punt del perímetre del camp. Després només caldrà anar resseguint el camp i anar clicant amb el ratolí cada cop que es vulgui canviar de direcció.

Cal completar tot el perímetre fent la volta seqüencialment i clicant com més punts millor. Per acabar el perímetre cal fer un doble clic.

El resultat final és una sèrie de segments que uneixen tots els punts clicats i defineixen una figura tancada (perímetre el camp).

També és molt important que no hi hagi cap segment que interseccioni algun altre segment: en aquest cas el perímetre serà invàlid i s'haurà de tornar a dibuixar.

Amb el botó "B" de dalt es pot eliminar el camp, mentre que amb el visualitzador de capes (+) que apareix dins del mapa es poden activar o desactivar les capes que apareixen dibuixades.

 

El disseny de les fileres és dividit en tres passos.

 • la definició de la distancia entre fileres, la definició del marge de la capçalera i la definició de la direcció de les fileres. Desprès d'aquest últim pas SIGfrut genera les fileres de forma automàtica.
 • la definició de l'amplada del marge lateral i dels laterals del camp.
 • el reajustament de les fileres generades (eliminar, allargar, escorçar, afegir, etc ...).

El primer pas consisteix en entrar el valor corresponent a la distancia entre fileres (en metres) i, si és necessari, un marge del camp (també en metres) a partir del qual es generaran les fileres.

Per generar les fileres hi ha dos possibilitats.

La més habitual (el primer botó de l'esquerra) consisteix en clicar sobre el botó, desplaçar-se en el mapa i seleccionar un segment del perímetre del camp. Per seleccionar un segment, cal col·locar el ratolí sobre el segment desitjat (el segment quedarà destaca) i fer clic amb el ratolí. SIGfrut genera les fileres paral·leles al marge del camp que s'ha seleccionat. En el cas que s'hagi definit un marge de capçalera diferent de zero, la primera filera estarà, respecte al perímetre del camp, a una distància de X metres, on X és la distància definida al marge de capçalera.

Una segona possibilitat (cal clicar el segon botó) consisteix en dibuixar una línia. Aquesta línia indicarà la direcció de les fileres. Per dibuixar aquesta línia cal fer click en un punt intern del camp, moure el ratolí per definir la direcció desitjada i, per acabar fer un segon click de ratolí. SIGfrut genera les fileres paral·leles a la línia dibuixada.

SIGfrut genera les fileres paral·leles a la línia dibuixada.  

Un cop generades les fileres, es pot modificar el marge lateral del camp, definint una distancia lateral en metres. Fent click sobre el següent botó, i després seleccionant els marges del camp (fent click quan quedin de color vermell). És important fixar-se que a vegades un marge del camp està constituït per més d'un segment: en aquest cas és necessari seleccionar tots els elements que constitueixen el marge. Un cop seleccionats els elements del perímetre, cal tornar al menú i clicar el botó ">>".

SIGfrut torna a generar les fileres, considerant els "nous" marges establerts per als segments del perímetre seleccionats.

L'últim botó serveix per calcular la llargada de les fileres considerant el desnivell físic d'un camp. Aquesta eina s'ha d'utilitzar només en camps on el desnivell és considerable i la diferencia de la llargada en el pla pot ser molt diferent de la real.

Amb el botó "B" de dalt es poden eliminar totes les fileres de cop.

» Pas 3 - Pals i plantes

El dibuix dels pals i de les plantes és similar i es pot fer de dues maneres. Per qualsevol de les dues possibilitats el primer que cal fer es establir la distància (metres) entre els pals. Les dues possibilitats són:

1.- Seleccionar el segment del camp que marcarà la direcció dels pals o de les plantes. Com en casos anteriors, caldrà fer click sobre el segment del perímetre desitjat quan aquest estigui de color vermell (quan el ratolí estigui sobre el segment). És molt important que la direcció dels pals i de les plantes estigui ben diferenciada de la direcció de les fileres. En cas contrari es produirà un error.

2.- La segona possibilitat consisteix en dibuixar els pals (o les plantes) de manera PERPENDICULAR als carrers.

La alineació dels pals de diferents fileres constitueix, conceptualment , els travessers.

Amb el botó "B" respectivament podeu eliminar tots els pals o totes les plantes.

» L'informe

En qualsevol moment del procés fins ara detallat, es pot prémer el botó "Informe" situat al peu de la pàgina. En cas de sol·licitar aquest informe, un missatge avisa que SIGfrut ha enviat un correu electrònic que conté un enllaç al corresponent informe.

Prement sobre l'enllaç s'accedeix a una pàgina nova. L'informe conté entre d'altres: dades generals, la ubicació del projecte, el resum del nombre de carrers, de pals (detallats en interiors i frontals), de plantes, la longitud total dels carrers i un plànol del camp.

En la segona pàgina es mostra el detall per cada carrer: la longitud, la longitud calculada considerant el desnivell del camp, sempre que l'usuari ho hagi activat (vegeu com fer-ho aquí ), el nombre de plantes, el nombre total de pals i el nombre de pals desglossat per frontals i interiors.

» Com s'ha fet SIGFrut

SIGfrut ha nascut de la col·laboració dels socis de Novafrut i la Universitat de Girona, en particular el Servei de Sistemes d'Informació geogràfica (SIGTE).

Novafrut és una empresa dedicada a la instal·lació... per saber-ne més, mira el seu lloc WEB

El Servei de Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció (SIGTE) de la Universitat de Girona és un servei tècnic de recerca i formació especialitzat en el camp de la gestió i tractament d'informació geogràfica.

Per saber-ne més, mira el seu lloc WEB

Informació geogràfica és tota mena de dada referida al territori. El departament tècnic del SIGTE s'ha especialitzant en cartografia digital i base de dades i en els últims anys en aplicacions geogràfiques basades en tecnologia Internet de programari lliure.

Des de el punt de vista tècnic, SIGfrut és desenvolupat completament a mida, utilitzant programació WEB, bases de dades espacials i tecnologia OpenLayers per a la representació gràfica dels elements.

» Que necessites per utilitzar SIGFrut
La nova versió de sigfrut no requereix cap instal·lació de plugin adicional. L'únic que cal es disposar de connexió a internet i d'un navegador tipus firefox, IExplorer, Chrome o Safari.